Notícies

Especialitats dels ERTO per causa de força major derivada de la covid-19

El RD-llei 18/2020 estableix que les empreses i entitats acollides a un ERTO per causa de força major en virtut de l’article 22 del RD-llei 8/2020, continuaran en situació de FORÇA MAJOR TOTAL derivada de la COVID-19, mentre durin les causes que la van motivar, que impedeixen el reinici de l’activitat, i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.

Informació sobre l'article 34 de Reial decret llei 11/2020, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials per reduir la mobilitat pel COVID-19 – RD-llei 10/2020 BOE 29-03-2020

El Reial Decret-llei 3/2020, publicat al BOE de 5 de febrer de 2020, modifica la Llei de l’IVA i el seu Reglament per transposar la Directiva (UE) 2018/1910, que té com a principal objectiu harmonitzar i simplificar determinades normes de les operacions intracomunitàries de béns. També transposa el Reglament d'Execució (UE) 2018/1912.

La línia ICO Empreses i Emprenedors 2020 és destinada als autònoms i empreses que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya, amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger, per finançar projectes d’inversió i/o cobrir necessitats de liquiditat.

Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal de 2019, ens permetem recordar algunes de les accions que es poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF.

El dia 1 de gener de 2020 entra en vigor l'Ordre HAC/773/2019 que estableix la nova regulació de la gestió dels llibres registres en l’ IRPF, que s'aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l'exercici 2020 i següents.

Recentment s’ha publicat el RD-llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

L’esmentada norma, que va ser publicada en el BOE de 12 de març, encara està pendent de la seva convalidació o derogació pel Congrés

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.