30/01/2021 - 10:04

Prórroga Ertos relacionats amb la COVID-19 i altres mesures laborals

El Reial decret-llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació (BOE 27-01-2021), que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació, estableix la pròrroga dels expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTO) vinculats a la COVID-19, en condicions similars a les que hi havia fins ara, mesures extraordinàries de protecció de les persones treballadores, i altres mesures laborals, i entre les principals:

 • Pròrroga automàtica dels ERTO vigents, basats en l'article 22 del RD-llei 8/2020 (causa de força major conseqüència del COVID-19) fins el 31 de maig de 2021
 • Manté vigents els ERTO per impediment en el desenvolupament de la seva activitat autoritzats en base al RD-llei 30/2020, en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci, amb els mateixos percentatges d'exoneració en matèria de cotització, durant el període de tancament i fins el 31 de maig de 2021.

Els percentatges d'exoneració aplicables respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, als centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, previstos a continuació:

a) El 100% de l'aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) El 90% de l'aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, si l'empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

 

 • S'entenen prorrogats els ERTO per impediment en el desenvolupament de l'activitat autoritzats basant-se en el RD-llei 24/2020, que es mantindran vigents en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci . Des l'1 de febrer de 2021, i fins el 31 de maig de 2021, els seran aplicables els percentatges d'exoneració en la cotització esmentats en l'apartat anterior.
 • Pròrroga automàtica dels ERTO per limitació en el desenvolupament normalitzat de l'activitat vigents, basats en el RD-llei 30/2020, fins el 31 de maig de 2021 i aplicant els mateixos percentatges d'exoneració en la cotització, i que són des de l'1 de febrer de 2021, respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:

Aportació empresarial i quota per conceptes de recaptació conjunta meritada:

Empresa menys 50

Empresa 50 o mes

persones treballadores o assimilades d’alta en la Seguretat Social  a 29 de febrer de 2020:

Febrer 2021:

exempció del 100%

exempció del 90%

març 2021:

exempció del 90%

exempció del 80%

Abril 2021:

exempció del 85%

exempció del 75%

Maig 2021:

exempció del 80 %

exempció del 70 %

 

L'exoneració s'aplicarà a l'aportació empresarial, així com a les quotes per conceptes de recaptació conjunta

 • Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitacions a l'activitat, a partir de l'1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021, en els mateixos termes, procediment i requisits del RD-llei 30/2020. Els percentatges per l'exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables per als mesos de febrer a maig de 2021, seran els esmentats en els apartats anteriors per als ERTEs per impediment o limitació prorrogat, segons la modalitat que correspongui.
 • El pas de la situació d'impediment a la de limitació o viceversa, com a conseqüència de les modulacions en les restriccions sanitàries adoptades per les autoritats competents, no requerirà la tramitació d'un nou expedient, tot i que l'empresa ha de comunicar el canvi de situació produït, la data d'efectes, així com els centres i persones treballadores afectades, a l'autoritat laboral que ha aprovat l'expedient i a la representació legal de les persones treballadores, i també presentar declaració responsable davant la TGSS per a l'aplicació dels percentatges d'exempció corresponents.
 • Als ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ERTO ETOP) vinculats a la Covid-19 iniciats després de l'entrada en vigor d'aquest RD-llei i fins el 31 de maig de 2021, els és aplicable l’article 3 del RD-llei 30/2020 que ens remet a l’article 23 del RD-llei 8/2020 amb algunes especialitats. Els ERTO ETOP per COVID-19 iniciats abans del 27-01-2021, els seguirà sent aplicable, fins el 31 de maig de 2021, les previsions de l’article 3.4 del RD-llei 30/2020, és a dir que s’aplicaran en els termes que preveu la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit a la mateixa, i es podran prorrogar sempre que s'assoleixi acord per a això que es presentarà a l'autoritat laboral receptora de la comunicació final l'expedient inicial.
 • Manté vigents els límits per a la tramitació de ERTO relacionats amb la transparència fiscal, així com els establerts en relació al repartiment de dividends per a empreses i societats acollides als ERTO de força major, de ETOP o d’impediment o limitació vinculats al COVID-19, fins el 31 de maig de 2021.
 • Manté vigents els compromisos de manteniment de l'ocupació dels ERTO vinculats al COVID-19 en els termes i pels terminis previstos. Les empreses que, d'acord amb el que preveu aquesta norma (RD-Llei 2/2021), rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, quedaran compromeses, en base a l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l'ocupació.
 • Manté el règim específic de exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per a empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTE i una reduïda taxa de recuperació d'activitat que tinguin ERTO prorrogat automàticament fins el 31 de maig de 2021, i l'activitat es classifiqui en algun dels CNAE-09 que preveu l'annex de la norma. Com a novetat, s'inclou el CNAE 5330 (càmpings i aparcament de caravanes), el CNAE 7734 (lloguer de mitjans de navegació), i el CNAE 9604 (activitat de manteniment físic). I suprimeix el CNAE 1393 (fabricació de catifes), el CNAE 2431 (estirat en fred), i el CNAE 3220 (fabricació d'instruments musicals). Es mantenen els mateixos percentatges d'exoneració, que seran del 85% de l'aportació empresarial meritada al febrer, març, abril i maig de 2021, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la seguretat Social a 29 de febrer de 2020, i del 75% quan l'empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades.
 • La quantia de la prestació per atur reconeguda a les persones treballadores afectades pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada referits en aquest RD-llei, es determinarà aplicant, a la base reguladora de la relació laboral afectada per l'expedient, el percentatge del 70% fins el 31 de maig de 2021, sense perjudici de l'aplicació de les quanties màximes i mínimes previstes a l'article 270.3 del TRLGSS.
 • Les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social aplicables durant l'any 2021 seran les vigents a 31 de desembre de 2019, fins que s'aprovi el reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2021.
 • Pròrroga de la vigència de l'article 6 de Reial decret llei 8/2020 en el qual es regula el Plan MECUIDA, fins el 31 de maig de 2021, que regula el dret de les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora a accedir a l'adaptació de la seva jornada i / o la reducció, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.
 • Pròrroga de la durada de les prestacions i subsidis regules en l'article 2, 3 i 4 del RD-llei 32/2020 per als artistes en espectacles públics, el personal tècnic i auxiliar de el sector de la cultura, i els professionals taurins, fins al 31 de maig de 2021. Les sol·licituds que es trobin pendents de resolució es resoldran d'acord amb la pròrroga. Les sol·licituds ja haguessin estat resoltes favorablement, sense que s'hagués esgotat la prestació o el subsidi, es reconeixerà d'ofici l'ampliació de la seva durada d'acord amb el que preveu el mateix. Els beneficiaris que haguessin esgotat les esmentades prestacions o subsidi, a 27-01-2021, podran presentar nova sol·licitud, per al reconeixement del seu dret pel període previst en el mateix.
 • Els autoritzats per a actuar a través del Sistema RED, als quals es refereix aquesta disposició també podran facilitar a l'Administració de la Seguretat Social, a través de el Sistema RED i previ consentiment dels interessats, el telèfon mòbil dels treballadors o assimilats a ells que causin alta en qualsevol dels règims de el sistema de la Seguretat Social. En aquest consentiment s'ha d'incloure de manera expressa l'autorització per a l'ús de el telèfon mòbil com a mitjà d'identificació fefaent d'aquells, així com l'acceptació per part seva de l'enviament de comunicacions i avisos per l'Administració de la Seguretat Social.
 • *LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL PRESENT ARTICLE ÉS DE CARÀCTER GENERAL I NO CONSTITUEIX ASSESSORAMENT JURÍDIC.                                                                  

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.