25/09/2023 - 08:06

Modificacions Estructurals de Societats Mercantils

El llibre primer del RD-llei 5/2023 (BOE 29-06-2023) transposa la Directiva (UE) 2019/2121 sobre les transformacions, fusions i escissions transfrontereres, i les seves previsions entren en vigor al mes de la seva publicació en el BOE.

Les disposicions del llibre primer s'aplicaran a les modificacions estructurals de societats mercantils els projectes de les quals no haguessin estat encara aprovats per les societats implicades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, segons estableix la disposició transitòria primera.

A partir del 30 de juny queda derogada la Llei 3/2009 de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Té per objecte la regulació de les modificacions estructurals, tant internes com transfrontereres, de les societats mercantils consistents en la transformació, fusió, escissió i cessió global d'actiu i passiu.

El Capítol II del títol I conté les disposicions comunes aplicables a totes les modificacions estructurals sense distinció que siguin operacions internes o transfrontereres:

Projecte de modificació estructural. Els administradors hauran d'elaborar un projecte amb el contingut mínim que s'estableix. Entre d’altres, les implicacions de l'operació per als creditors i, en el seu cas, tota garantia personal o real que se'ls ofereixi, i els detalls de l'oferta de compensació en efectiu als socis que disposin del dret a alienar les seves accions, participacions o, en el seu cas, quotes, entre altres.

L'informe de l'òrgan d'administració inclourà una secció destinada als socis i una altra als treballadors. La societat podrà decidir si elabora un informe que contingui aquestes dues seccions, o si elabora informes per separat destinats, respectivament, als socis i els treballadors. La secció de l'informe destinada als socis no serà exigible quan així ho hagin acordat o quan així s'estableixi en el règim particular de cada modificació estructural.

L'informe d'expert independent inclourà la seva opinió sobre l'adequació de la compensació en efectiu oferta als socis que disposin d'un dret a alienar les seves accions; o sobre l'adequació del tipus de bescanvi de les accions, participacions o quotes fixat en les fusions i escissions. L'informe podrà contenir, a sol·licitud dels administradors, una valoració sobre l'adequació de les garanties ofertes, en el seu cas, als creditors. L'informe es pronunciarà sobre la suficiència del capital aportat (només serà necessària quan la societat resultant o beneficiària de la modificació estructural sigui una societat anònima o comanditària per accions). No s'exigirà l'informe d'expert sobre la compensació en efectiu o el tipus de bescanvi quan així ho hagin acordat tots els socis amb dret de vot de la societat o societats participants en l'operació o quan així s'estableixi en el règim particular de cada modificació estructural.

Regula la publicitat preparatòria de l'acord. Els administradors estan obligats a inserir en la pàgina web (o mancant aquesta dipositaran en el Registre Mercantil): el projecte de modificació estructural, un anunci pel qual s'informi els socis, creditors i representants dels treballadors de la societat, o, quan no existeixin tals representants, als propis treballadors, que poden presentar observacions relatives al projecte, i l'informe d'expert independent, quan escaigui, excloent, en el seu cas, la informació confidencial que contingués. La publicació o dipòsit no serà necessària quan l'acord de modificació estructural s'adopti en junta universal i per unanimitat.

Els creditors, perquè se li concedeixin o completin les garanties dels seus crèdits, hauran de demostrar que la satisfacció dels seus drets està en risc degut a la modificació estructural i que no han obtingut garanties adequades de la societat. Es presumirà, excepte prova en contra, que les garanties són adequades o necessàries quan l'informe d'expert independent hagi constatat aquesta adequació o la societat hagi emès la declaració sobre la situació financera

Protecció dels socis. Els socis que conforme al règim específic de la modificació estructural projectada tinguin el dret a alienar les seves accions, participacions o quotes a canvi d'una compensació en efectiu adequada, podran exercitar-ho sempre que hagin votat en contra de l'aprovació del corresponent projecte o siguin titulars d'accions o participacions sense vot. En concret, els socis disposaran d'aquest dret: en les transformacions internes, en les fusions per absorció de societat participada al 90% quan no s'elaborin els informes d'administradors i d'experts sobre el projecte de fusió, i en les operacions transfrontereres quan quedin sotmesos a una llei estrangera. El soci tindrà dret a reclamar una compensació en efectiu complementària quan consideri que l'oferta per la societat no s'ha fixat adequadament.

El títol II del Llibre primer del RD-Llei 5/2023 regula les modificacions estructurals internes:

En els supòsits de transformació per canvi de tipus social, de fusió, d'escissió, i de cessió global d'actiu i passiu, el projecte haurà d'acompanyar-se o incloure l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant l'aportació dels corresponents certificats, vàlids i emesos per l'òrgan competent.

L'informe d'expert independent en la cessió global tindrà caràcter facultatiu. En les transformacions, només serà necessari en els casos de transformació en SA o societat comanditària per accions i tindrà com a únic objecte la valoració de les aportacions no dineràries.

Els socis de les societats que es fusionin, que considerin que la relació de bescanvi establerta en el projecte no és adequada, poden impugnar-la i reclamar un pagament en efectiu davant el Jutjat del Mercantil, o el tribunal arbitral, sempre que no hagin votat a favor de l'aprovació de l'acord de fusió o no tinguin dret de vot. La societat resultant podrà compensar als socis amb accions o participacions pròpies en lloc del pagament en efectiu.

A la fusió, en qualsevol de les seves classes, de societats íntegrament participades de manera directa o indirecta per socis que tinguin idèntica participació en totes les societats que es fusionin li serà aplicable el que es disposa per a l'absorció de societats íntegrament participades.

En l'escissió, la responsabilitat solidària per a la societat escindida queda limitada a l'import dels actius nets que romanguin en ella. A més, la responsabilitat solidària de les societats participants en l'escissió o segregació prescriurà els cinc anys.

Per a la realització de la segregació interna amb creació de noves societats o en favor de societats íntegrament participades no serà necessari l'informe dels administradors, ni l'informe d'expert independent (excepte en el referent a si el patrimoni aportat per les societats que s'extingeixen és igual, almenys, al capital de la nova societat o a l'import de l'augment del capital de la societat beneficiària, quan aquesta sigui una societat anònima o comanditària per accions).

El títol III i IV del Llibre primer del RD-Llei 5/2023 regula les modificacions estructurals transfrontereres intraeuropees i les extraeuropees, respectivament. Destaca la incorporació del “Certificat previ” que acrediti que s'han complert totes les condicions exigides i que s'han emplenat correctament tots els procediments i formalitats necessàries expedit pel Registrador Mercantil (en el cas d'Espanya). També destaquen les novetats quant a la protecció dels socis i els creditors.

El RD-Llei 5/2023 modifica el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions de l'Ordre Social (RD Leg. 5/2000), el Text Refós de la Llei de Societats de Capital (RD Leg. 1/2010) i el Text Refós de la Llei Concursal (RD Leg. 1/2020), per a adequar-los a la nova regulació en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils.

També modifica la Llei 31/2006 sobre implicació dels treballadors en les societats anònimes i cooperatives europees, a fi de transposar el que s'estableix respecte a la protecció dels drets de participació o cogestió dels treballadors en la Directiva (UE) 2019/2121, el títol IV del qual estableix les disposicions aplicables a les modificacions estructurals transfrontereres intraeuropees de societats de capital, abastant no sols les fusions transfrontereres.

*LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL PRESENT ARTICLE ÉS DE CARÀCTER GENERAL I NO CONSTITUEIX ASSESSORAMENT JURÍDIC.

Do you want more information?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.