20/03/2021 - 09:08

Nova Línia Covid d'ajudes directes a autònoms i empreses per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, publicat al BOE del dia 13 de març de 2021, crea la Línia Covid d'ajudes directes a les empreses no financeres i autònoms (empresaris i professionals) més afectats per la pandèmia (sectors de l'Annex adjunt), amb domicili fiscal en territori espanyol o quan es tracti d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d'establiment permanent, que tindran caràcter finalista i s'han d'aplicar a la satisfacció del deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s'hagin meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei (anteriors a 13 de març de 2021). En primer lloc, s'han de satisfer els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, primant la reducció del nominal del deute amb aval públic.

Les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla realitzaran les corresponents convocatòries per a l'assignació de les ajudes directes als destinataris situats en els seus territoris i assumiran la tramitació i gestió de les sol·licituds.

El Reial decret-llei estableix el marc bàsic dels requisits per poder ser destinatari de la nova línia i els criteris per a fixar la quantia de l'ajuda.

Els ajuts no podran superar les quanties i / o límits màxims que estableix el Reial decret-llei, en funció de la caiguda del volum d'operacions, excepte Balears i Canàries que podran augmentar els percentatges de cobertura de pèrdues i els límits màxims de les ajudes

Es consideraran destinataris d'aquests ajuts, els empresaris o professionals i entitats adscrites als sectors definits en l'Annex I, i el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'IVA o tribut indirecte equivalent hagi caigut més d'un 30% l'any 2020 pel que fa a 2019.

En el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors, l'ajut màxim que es concedirà serà del 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%.

En el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors, l'ajut màxim serà del 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions en l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%.

En ambdós supòsits, l'ajuda no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

En el cas de grups consolidats que tributin en l'Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada, els límits anteriors s'aplicaran a el grup en el seu conjunt.

També es consideren destinataris, els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF adscrits als sectors definits en l'Annex I. En aquest cas, el límit màxim d'ajut serà de 3.000 €.

Entre els requisits que han de complir els destinataris en el moment de presentar la sol·licitud, destaquem el de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, tot i que per Acord de Consell de Ministres es poden establir requisits addicionals.

Els destinataris es comprometen a mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022, a no repartir dividends durant 2021 i 2022, i a no aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de l'aplicació de alguna de les mesures.

En cap cas es consideren destinataris aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que en la declaració de l'IRPF corresponent a 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què hagués aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, en és el cas, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'IS o de l'IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

 

ANEXE I

 

CNAE-2009  Descripció activitat

0710 Extracció de minerals de ferro.

1052 Elaboració de gelats.

1083 Elaboració de cafè, te i infusions.

1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.

1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.

1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors.

1419 Confecció d'altres peces de vestir i accessoris.

1420 Fabricació d'articles de pelleteria.

1439 Confecció d'altres peces de vestir de punt.

1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.

1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.

1813 Serveis de pre-impressió i preparació de suports.

1814 Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa.

1820 Reproducció de suports enregistrats.

2051 Fabricació d'explosius.

2441 Producció de metalls preciosos.

2670 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics.

2731 Fabricació de cables de fibra òptica.

3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars.

3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.

3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.

4616 Intermediaris comerç tèxtils, peces vestir, calçat i articles de cuir.

4617 Intermediaris de el comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.

4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells.

4634 Comerç a l'engròs de begudes.

4636 Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria.

4637 Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies.

4638 Comerç a l'engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris.

4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.

4644 Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

4648 Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria.

4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

4724 Comerç detall de pa i productes fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.

4741 Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.

4762 Comerç menor de diaris i articles de papereria en establiments especialitzats.

4771 Comerç al detall de peces de vestir a establiments especialitzats.

4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.

4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.

4782 Comerç detall productes tèxtils, peces vestir i calçat en llocs venda i en “mercadillos”

4789 Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i en mercats.

4799 Un altre comerç detall fora d'establiments, excepte en parades de venda ni mercats.

4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

4932 Transport per taxi.

4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

5010 Transport marítim de passatgers.

5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.

5110 Transport aeri de passatgers.

5221 Activitats annexes al transport terrestre.

5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

5223 Activitats annexes al transport aeri.

5510 Hotels i allotjaments similars.

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.

5590 Altres allotjaments.

5610 Restaurants i establiments de menjars.

5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

5629 Altres serveis de menjars.

5630 Establiments de begudes.

5813 Edició de periòdics.

5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica.

7420 Activitats de fotografia.

7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.

7712 Lloguer de camions.

7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius.

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.

7729 Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.

7733 Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos els ordinadors.

7734 Lloguer de mitjans de navegació.

7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.

7739 Lloguer d'altres tipus maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.

7911 Activitats de les agències de viatges.

7912 Activitats dels operadors turístics.

7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

8219 Activitats fotocopiat, preparació documents i altres activitats especialitzades d'oficina.

8230 Organització de convencions i fires de mostres.

8299 Altres activitats de suport a les empreses.

9001 Arts escèniques.

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.

9004 Gestió de sales d'espectacles.

9102 Activitats de museus.

9103 Gestió de llocs i edificis històrics.

9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

9200 Activitats de jocs d'atzar i apostes.

9311 Gestió d'instal·lacions esportives.

9313 Activitats dels gimnasos.

9319 Altres activitats esportives.

9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.

9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment.

9523 Reparació de calçat i articles de cuir.

9525 Reparació de rellotges i joieria.

9601 Rentat i la neteja de peces tèxtils i de pell.

9604 Activitats de manteniment físic

 

De la informació facilitada per diferents mitjans de comunicació, es probable que el llistat d'activitats pugui ampliar-se.

Els informarem de les modificacions o actualitzacions oficials més rellevants que sobre aquesta línia es publiquin.

 

*LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL PRESENT ARTICLE ÉS DE CARÀCTER GENERAL I NO CONSTITUEIX ASSESSORAMENT JURÍDIC.

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.