Notícies

El Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació, i per completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, s'ha publicat al BOE de 22/05/2024.

• Es prorroguen per al període impositiu 2024 els límits quantitatius excloents de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el límit quantitatiu per volum d'ingressos. També es prorroguen per al període impositiu 2024 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, a l'IVA. El termini de renúncies i revocacions al mètode abastarà fins al 31 de gener del 2024.

La disposició addicional cinquanta-dosena del Text refós de la Llei de la Seguretat Social introduïda pel Reial decret llei 2/2023 (BOE 17/03/2023), determina la inclusió en el sistema de la Seguretat Social d'alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, que inclouen les realitzades per alumnes universitaris i de formació professional.

Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal de 2023, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF:

Se subjecta al règim de llicència urbanística prèvia la destinació dels habitatges a l'ús turístic en els municipis amb problemes d'accés a l'habitatge i els municipis en risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic.

El llibre primer del RD-llei 5/2023 (BOE 29-06-2023) transposa la Directiva (UE) 2019/2121 sobre les transformacions, fusions i escissions transfrontereres, i les seves previsions entren en vigor al mes de la seva publicació en el BOE.

El Reial decret 1060/2022, amb vigència des del proper 1 d'abril del 2023, modifica el RD 625/2014 pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per IT en els primers 365 dies de la seva durada, i l'Ordre ISM/2/2023 (BOE 13/01/2023 i correcció BOE 28/01/2023) desenvolupa les novetats introduïdes en aquesta matèria per l'esmentat Reial decret.

El Reial decret llei 16/2022 (BOE 08/09/2022) de millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, entra en vigor el 9 de setembre de 2022, i serà aplicable als contractes vigents a partir d'aquesta data, amb algunes excepcions.

La Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada en el BOE del dia 10 de juliol, modifica l’article 7 de la Llei 7/2012 que regula les limitacions als pagaments en efectiu de determinades operacions.

Do you want more information?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.