02/02/2024 - 17:27

Principals mesures fiscals pel 2024

• Es prorroguen per al període impositiu 2024 els límits quantitatius excloents de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el límit quantitatiu per volum d'ingressos. També es prorroguen per al període impositiu 2024 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, a l'IVA. El termini de renúncies i revocacions al mètode abastarà fins al 31 de gener del 2024.

• S'amplia un any més l'àmbit temporal d'aplicació de la deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges a l'IRPF, amb efectes des de l'1 de gener del 2024

• Es recull legalment que es podrà establir l'obligació de presentació de la declaració de l'IRPF per mitjans electrònics sempre que l'Administració tributària asseguri l'atenció personalitzada als contribuents que necessitin assistència per emplenar la declaració per aquests mitjans. Un cop finalitzada la primera campanya de presentació de la declaració des de l'entrada en vigor d'aquesta modificació (29/12/2023), l'Agència Estatal d'Administració Tributària farà la valoració de la suficiència de les mesures d'assistència.

• Es prorroga l'aplicació de l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes aprovat per la Llei 38/2022, mentre no es produeixi la revisió de la tributació patrimonial en el context de la reforma del sistema de finançament autonòmic. A més, s'estén el mínim exempt de 700.000 euros a tots els subjectes passius de l'impost, amb independència que siguin o no residents a Espanya, amb efectes des de l'entrada en vigor de la Llei 38/2022. També s’estableix la presentació obligatòria de la declaració per mitjans electrònics.

• Es recull legalment que podrà establir l'obligació de presentació de la declaració de l'impost sobre patrimoni per mitjans electrònics.

• Impost sobre societats. Llibertat d'amortització en inversions que utilitzen energia procedent de fonts renovables. Es prorroga un any més la mesura inicialment prevista per a les inversions realitzades el 2023, per la qual els contribuents podien amortitzar lliurement les inversions efectuades en instal·lacions destinades a l'autoconsum d'energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que utilitzessin energia procedent de fonts renovables i substituïssin instal·lacions que utilitzessin energia procedent de fonts no renovables fòssils i l'entrada en funcionament de les quals s'hagués produït l'any 2023, tot això condicionat al compliment d'un requisit de manteniment de plantilla. Amb aquesta modificació, la llibertat d'amortització prevista en la disposició addicional esmentada es prorroga un any més, per la qual cosa l'entrada en funcionament de les inversions esmentades es podrà fer el 2024.

• Actualitza els imports dels coeficients màxims a aplicar per a la determinació de la base imposable de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb efectes des de l'1 de gener del 2024.

• Es prorroga l'aplicació del tipus impositiu del 0% a l'IVA que recau sobre els productes bàsics d'alimentació, així com la del tipus del 5% amb què resulten gravats els olis d'oliva i de llavors i les pastes alimentàries, per contribuir a la reducció del preu final d'aquests aliments durant el primer semestre del 2024.

Fins el 30 de juny de 2024, s'aplicarà el tipus del 5% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) Els olis d'oliva i de llavors.
b) Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,62 %.

Fins el 30 de juny de 2024, s'aplicarà el tipus del 0% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
b) Les farines panificables.
c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
d) Els formatges.
e) Els ous.
f) Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%.

• Serà d'aplicació des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024 el tipus reduït del 10% de l'IVA que recau sobre els lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries d'energia elèctrica a favor de contractes de subministrament de baixa potència o que siguin perceptors del bo social d'electricitat i tinguin la conducció de consumidor vulnerables, en lloc del tipus del 5% aplicable fins al 31 de desembre de 2023. També serà aplicable el tipus reduït del 10% de l'IVA als lliuraments de gas natural des de l'1 de gener fins al 31 de març de 2024. La pròrroga en la reducció impositiva també s'aplicarà a les briquetes i pellets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya, que passen a tributar al tipus reduït del 10 % des de l'1 de gener fins el 30 de juny del 2024.

• El tipus impositiu de l'impost especial sobre l'electricitat es fixa en el 2,5% durant el primer trimestre el 2024 i en el 3,8% durant el segon trimestre.

• La suspensió de l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica s'ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2023. Es considera necessari anar atenuant aquesta mesura excepcional que es va adoptar mitjançant el Reial decret llei 12/2021 modificant la base imposable i l’import dels pagaments fraccionats durant l’exercici 2024.

• Es prorroga al 2024 l'aplicació dels gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit aprovats per la Llei 38/2022, sense perjudici de l'establiment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024 d'un incentiu que resultarà d'aplicació al sector energètic per a les inversions estratègiques realitzades des de l'1 de gener de 2024 i de la revisió de la configuració dels dos gravàmens per a la seva integració en el sistema tributari en el mateix exercici fiscal 2024 i es concertaran o convindran, respectivament, amb la Comunitat Autònoma del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra.

*LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL PRESENT ARTICLE ÉS DE CARÀCTER GENERAL I NO CONSTITUEIX ASSESSORAMENT JURÍDIC.

Do you want more information?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.