20/01/2024 - 08:07

Inclusió al sistema de Seguretat Social d'alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació.

La disposició addicional cinquanta-dosena del Text refós de la Llei de la Seguretat Social introduïda pel Reial decret llei 2/2023 (BOE 17/03/2023), determina la inclusió en el sistema de la Seguretat Social d'alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, que inclouen les realitzades per alumnes universitaris i de formació professional.

Aquesta disposició entrava inicialment en vigor l'1 d'octubre del 2023, però el Reial decret llei 5/2023 (BOE 29/06/2023) va ajornar la seva entrada en vigor fins a l'1 de gener del 2024.

“1. La realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l'empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, determinarà la inclusió al sistema de la Seguretat Social de les persones que les realitzin en els termes d’aquesta disposició addicional.

Les pràctiques a què es refereix el paràgraf anterior comprenen:

a) Les realitzades per alumnes universitaris, tant les dirigides a l'obtenció de titulacions oficials de grau i màster, doctorat, com les dirigides a obtenir un títol propi de la universitat, ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d'especialització o un diploma d’expert.

b) Les realitzades per alumnes de formació professional, sempre que aquestes no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

Les persones que realitzin les pràctiques a què fa referència l'apartat 1 quedaran compreses com a assimilades a treballadors per compte d'altri al Règim General de la Seguretat Social, exclosos els sistemes especials d'aquest, llevat que la pràctica o formació es realitzi a bord d'embarcacions, en aquest cas la inclusió es produirà en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

L'acció protectora serà la corresponent al règim de Seguretat Social aplicable, a exclusió de la protecció per desocupació, de la cobertura del FOFASA i per Formació Professional.

En el supòsit de les pràctiques no remunerades, també s'exclourà la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Les prestacions econòmiques per naixement i cura de menor, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, les abona l'entitat gestora o, si s'escau, la mútua col·laboradora, mitjançant un pagament directe d'aquesta.

Les prestacions que corresponguin a la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes o professionals s'abonaran en tot cas mitjançant pagament delegat.

El compliment de les obligacions a la Seguretat Social s'ajustarà a les regles següents:

a) En el cas de les pràctiques formatives remunerades, el compliment de les obligacions de Seguretat Social correspondrà a l'entitat o organisme que financi el programa de formació, que assumirà a aquests efectes la condició d'empresari. En cas que el programa estigui cofinançat per dues o més entitats o organismes, té la condició d'empresari aquell a qui correspongui fer efectiva la contraprestació econòmica respectiva.

Les altes i les baixes a la Seguretat Social es practicaran d’acord amb la normativa general d’aplicació.

b) En el cas de les pràctiques formatives no remunerades, el compliment de les obligacions de Seguretat Social correspondrà a l'empresa, institució o entitat on es desenvolupin aquells, llevat que en el conveni o acord de cooperació que, si escau, se subscrigui per a la realització, es disposi que aquestes obligacions correspondran al centre de formació responsable de l'oferta formativa.

Qui assumeixi la condició d'empresari haurà de comunicar els dies efectius de pràctiques a partir de la informació que faciliti el centre on es faci la pràctica formativa.

Per l'entitat que resulti responsable, d'acord amb el que indica el paràgraf anterior, se sol·licitarà de la Tresoreria General de la Seguretat Social l'assignació d'un codi de compte de cotització específic per a aquest col·lectiu de persones.

Les altes i les baixes a la Seguretat Social es practicaran d'acord amb la normativa general d'aplicació excepte les excepcions previstes en aquesta norma, i l'alta s'efectuarà a l'inici de les pràctiques formatives i la baixa a la finalització d'aquestes, sense perjudici que per a la cotització a la Seguretat social i la seva acció protectora es tinguin en compte exclusivament els dies en què es facin aquestes pràctiques. A aquests efectes, el termini per comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social aquesta alta i baixa és de deu dies naturals des de l'inici o l'acabament de les pràctiques.

La cotització a la Seguretat Social, tant en el cas de les pràctiques formatives remunerades com en el de les no remunerades, s'ajustarà a les previsions següents:

a) En tots dos casos, està expressament exclosa la cotització finalista del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional.

b) A les quotes per contingències comunes els és aplicable una reducció del 95 % sense que els sigui d’aplicació altres beneficis en la cotització diferents d’ aquesta reducció. A aquestes reduccions de quotes els és aplicable el que estableix l'article 20 d'aquesta Llei, llevat del que estableix l'apartat 1.

c) L’entitat que assumeixi la condició d’empresa a efecte de les obligacions amb la Seguretat, adquireix la condició de subjecte obligat i responsable de l’ingrés de la totalitat de les quotes.

La cotització en el supòsit de pràctiques formatives REMUNERADES s'ajustarà a les previsions de l'apartat 6 d'aquesta nova disposició addicional, i la cotització en el supòsit de pràctiques formatives NO REMUNERADES s'ajustarà a les previsions del seu apartat 7.

Les persones a què fa referència aquesta disposició que, amb anterioritat a la data d'entrada en vigor, s'haguessin trobat en la situació indicada en aquesta, podran subscriure un conveni especial, per una única vegada, en el termini, els termes i condicions que determini el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que els possibiliti el còmput de la cotització pels períodes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques realitzats abans d’aquesta data d’entrada en vigor, fins a un màxim de 5 anys .

*LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL PRESENT ARTICLE ÉS DE CARÀCTER GENERAL I NO CONSTITUEIX ASSESSORAMENT JURÍDIC.

Do you want more information?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.