28/02/2020 - 18:15

Novetats en les operacions intracomunitàries de béns en l'iva

El Reial Decret-llei 3/2020, publicat al BOE de 5 de febrer de 2020, modifica la Llei de l’IVA i el seu Reglament per transposar la Directiva (UE) 2018/1910, que té com a principal objectiu harmonitzar i simplificar determinades normes de les operacions intracomunitàries de béns. També transposa el Reglament d'Execució (UE) 2018/1912.

A partir del dia 1 de març de 2020 entren en vigor els nous requisits materials exigits per poder aplicar l'exempció en els lliuraments intracomunitaris de béns.

Per poder aplicar l'exempció, caldrà que l'adquirent disposi d'un NIF-IVA assignat per un Estat membre diferent d'Espanya, i hagi comunicat l’esmentat número al venedor.

També caldrà que el venedor hagi inclòs aquestes operacions en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349).

Suprimeix, a partir del dia 1 de març de 2020, la possibilitat de presentació anual de la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

El Reglament de l’IVA estableix que la justificació de l'expedició o transport dels béns a l'Estat membre de destinació, podrà realitzar-se per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en particular, mitjançant els elements de prova establerts en cada cas, per l'article 45 bis de Reglament d'Execució (UE) n ° 282/2011 (sistema harmonitzat de presumpcions), segons hagi estat realitzat pel venedor, pel comprador o per compte de qualsevol d'ells. Entre els elements de prova no contradictoris: el document CMR signat, el coneixement d'embarcament, factura de noli aeri, factura del transportista, pòlissa d'assegurances relativa a l'expedició o al transport, documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l'arribada dels béns a l'estat membre de destinació, entre d'altres.

A partir del dia 1 de març de 2020, entra en vigor la nova regulació dels "acords de venda de béns en consigna", celebrats entre empresaris o professionals per a la venda transfronterera de mercaderies, en què un proveïdor envia béns des d'un Estat membre a un altre de la UE, perquè quedin emmagatzemats a l'Estat membre de destinació a disposició d'un altre empresari o professional, que pot adquirir-los en un moment posterior a la seva arribada.

La nova regulació estableix que els lliuraments de béns efectuades en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna donaran lloc a una entrega intracomunitària de béns exempta a l'Estat membre de partida efectuada pel proveïdor, i a una adquisició intracomunitària de béns en el estat membre d'arribada dels béns efectuada pel client, sempre que es compleixin determinats requisits.

Els empresaris o professionals que subscriguin un acord de vendes de béns en consigna i els que substitueixin a aquell a qui estaven inicialment destinats els béns han de portar un llibre registre d'aquestes operacions intracomunitàries. Aquesta obligació es retarda al' dia 1 de gener de 2021 per als que estiguin acollits al subministrament immediat de la informació (SII), exclusivament en relació amb aquestes operacions.

A partir del dia 1 de març de 2020, també entra en vigor l'harmonització de la regulació dels lliuraments de béns en cadena en l'àmbit de les operacions intracomunitàries, en què entre el proveïdor i l'adquirent final hi ha un o més intermediaris, produint lliuraments successius, amb la finalitat d'evitar la doble imposició o l'absència d'imposició, considerant que hi ha un únic transport intracomunitari.

Si esteu interessats en conèixer el detall de totes les novetats, o en cas de dubte o aclariment podeu contactar amb el nostre despatx.

 

*LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL PRESENT ARTICLE ÉS DE CARÀCTER GENERAL I NO CONSTITUEIX ASSESSORAMENT JURÍDIC.

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.