07/08/2020 - 08:57

Mesures de suport als treballadors autònoms en l'àmbit de la Seguretat Social

El Reial Decret-llei 24/2020 (BOE 27-06-2020) estableix mesures de protecció pels treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, en el seus articles 8, 9 y 10.

 

Exempció en la cotització dels autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat durant l'estat d'alarma, que serà de 100% el mes de juliol, del 50% el mes d'agost i de l'25% el mes de ​​setembre de 2020.

A partir d'l'1 de juliol de 2020, el treballador autònom inclòs en el RETA, o en el REMAR que estigués d'alta en aquests règims i vingués percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 de Reial Decret -llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, tindrà dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat social i formació professional: del 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol , del 50% de les cotitzacions corresponents al mes d'agost, i del 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

La base de cotització que es tindrà en compte a efectes de la determinació de l'exempció serà la base de cotització que tingués en cada un dels mesos indicats.

L'exempció en la cotització dels mesos de juliol, agost i setembre es mantindrà durant els períodes en què els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualssevol altres subsidis sempre que es mantingui l'obligació de cotitzar.

Aquesta exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat.

 

Els treballadors autònoms que vinguessin percebent fins el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 de Reial decret llei 8/2020, podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat "ordinària" (la que preveu l'article 327 del TRLGSS (RD leg 8/2015) sempre que es compleixin determinats requisits, i serà compatible amb l'activitat (treball per compte propi).                                                                                         

El reconeixement de la prestació es durà a terme amb caràcter provisional per les mútues col·laboradores o l’ Institut Social de la Marina, amb efectes d'1 de juliol de 2020 si es sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en un altre cas, i es regularitzarà a partir del 31 de gener de 2021. Per tant, no caldrà esperar que acabi el trimestre per sol·licitar-la.

Per accedir a la prestació per cessament cal que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) y e) de l’article 330.1 de la norma:

a) Estar afiliats i en alta en el RETA o en el REMAR, si escau.

b) Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat de l'article 338 del 'TRLGSS (12 mesos).

d) No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.

e)  Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

Addicionalment, l'accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del l'any 2020 de al menys el 75% en relació amb el mateix període del l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

En els supòsits de cessament definitiu en l'activitat amb anterioritat al 30 de setembre de 2020, els límits dels requisits fixats en aquest apartat es prendran de manera proporcional a la durada de l'activitat, a aquests efectes el càlcul es farà computant en la seva integritat el mes en què es produeix la baixa en el règim de Seguretat Social en el qual estigués enquadrat.

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 30 de setembre de 2020, sempre que el treballador tingui dret en els termes de l'article 338 del TRLGSS (durada de la prestació en funció del període de cotització). A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits de l'article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

Els treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec hauran d'emetre una declaració responsable per acreditar, al temps de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

Les mútues col·laboradores i l’ Institut Social de la Marina són els encarregats de fer el seguiment i control de les prestacions reconegudes en la forma que preveu aquest  RD-llei.

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent. La mútua col·laboradora o, si escau, l'ISM, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament d'aquesta prestació podrà renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, i tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.

Podrà tornar-la per iniciativa pròpia, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos o la caiguda de la facturació superaran els llindars.

 

Nova prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms de temporada.

La gestió d'aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat per als autònoms de temporada correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’ Institut Social de la Marina

El reconeixement de la prestació es podrà sol·licitar durant el període comprès entre el 27 de juny de 2020 i el mes d'octubre de 2020. Les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, ha de dictar la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret. A partir del 31 de gener de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades

La prestació extraordinària podrà començar a meritar amb efectes d'1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 15 dies naturals de juliol. En cas contrari els efectes queden fixats a l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

La quantia de la prestació serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat exercida en el RETA o, si s'escau, en el REMAR.

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que l'únic treball al llarg dels últims dos anys s'hagués desenvolupat en el RETA o en el REMAR durant els mesos de març a octubre i hagin romàs en alta en els esmentats règims com a treballadors autònoms durant almenys 5 mesos a l'any durant aquest període.

Es considera que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre sempre que l'alta com a treballador per compte aliè no superi els de 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

Seran requisits per causar dret a la prestació:

a) Haver estat d'alta i cotitzat al RETA o REMAR com a treballador per compte propi durant al menys 5 mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.

b) No haver estat d'alta o assimilat a l'alta durant el període comprès entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d’altre més de 120 dies.

c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos de març a juny de 2020.

d) No haver percebut cap prestació de el sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.

e) No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.

f) Trobar-se  al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà a el pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la seva enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts.

Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta.

Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altre i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l'exercici de l'activitat com a treballador per compte propi. Així mateix és incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es perceben durant l'any 2020 superin els 23.275 euros.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el REMAR, la prestació per cessament d'activitat serà incompatible a més amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament d'aquesta prestació podrà renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, i tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.

Podrà tornar-la per iniciativa pròpia, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l'exercici de l'activitat durant el temps que pot tenir dret a ella superaran els llindars.

 

*LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL PRESENT ARTICLE ÉS DE CARÀCTER GENERAL I NO CONSTITUEIX ASSESSORAMENT JURÍDIC.

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.