03/05/2020 - 21:05

Activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de cotitzacions seguretat social – empreses / autònoms

L'article 34 de Reial decret llei 11/2020, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, permet a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que la seva l'activitat no es trobi suspesa en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 i compleixin els requisits i les condicions que s'estableixin mitjançant una Ordre, que puguin sol·licitar una moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat i per conceptes de recaptació conjunta, que el període de meritació estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020, així com en el pagament de les quotes dels treballadors per compte propi que el període de meritació estigui comprès entre maig i juliol de 2020.

L'Ordre ISM/371/2020, publicada al BOE del 28 d'abril de 2020, estableix que la moratòria és aplicable a les empreses i als treballadors per compte propi que la seva activitat econòmica, entre aquelles que no es troben suspeses en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estigui inclosa en els següents codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

119 (Altres conreus no perennes).

129 (Altres conreus perennes).

1812 (Altres activitats d'impressió i arts gràfiques).

2512 (Fabricació de tancaments metàl·lics).

4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).

4332 (Instal·lació de fusteria).

4711 (Comerç al per menor a establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac).

4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).

4724 (Comerç al per menor de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).

7311 (Agències de publicitat).

8623 (Activitats odontològiques).

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

Les sol·licituds de moratòria s'han de comunicar a la TGSS dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés. El primer termini serà des del dia 1 a l'10 de maig.

Aquestes moratòries no s'aplicaran als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l'aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta, com a conseqüència dels ERTEs de suspensió o reducció de jornada per força major temporal vinculat a la COVID-19.

No obstant això, els recordem que els que no poden acollir-se a aquesta moratòria per no complir amb els requisits establerts en la nova Ordre, poden acollir-se a l'ajornament de pagament de deutes amb la Seguretat Social amb un interès de l'0,5% que preveu l'article 35 de el Reial decret llei 11/2020, per als deutes que el termini reglamentari d'ingrés sigui entre els mesos d'abril i juny de 2020, i que poden sol·licitar les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per a actuar a través del Sistema RED, sempre que no tinguessin altre ajornament en vigor, i que es pot sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini d'ingrés. L'ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent a què aquella s'hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats.

*LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL PRESENT ARTICLE ÉS DE CARÀCTER GENERAL I NO CONSTITUEIX ASSESSORAMENT JURÍDIC.

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.