16/11/2019 - 10:04

Novetats en la regulació dels llibres registres en L'IRPF

El dia 1 de gener de 2020 entra en vigor l'Ordre HAC/773/2019 que estableix la nova regulació de la gestió dels llibres registres en l’ IRPF, que s'aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l'exercici 2020 i següents.

Els llibres registres que regula aquesta ordre podran ser utilitzats a efectes de l’IVA, sempre que s'ajustin als requisits que s'estableixen en el Reglament de l’IVA

En el marc de les actuacions d'assistència tributària i de reducció de càrregues indirectes, l'Agència Estatal d'Administració Tributària publicarà a la seva pàgina web un format tipus de llibres registres

 

Les obligacions comptables i registrals dels contribuents depenen tant del mètode de determinació del rendiment com del tipus d'activitat de què es tracti:

 • Els contribuents que (no sent professionals) desenvolupin activitats empresarials amb caràcter mercantil i el rendiment es determini en estimació directa normal, estaran obligats a portar la comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç. Però, els contribuents diferents d'aquests estaran obligats a portar els llibres registres de l’ IRPF, tot i que voluntàriament, duguin comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.
 • Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials en estimació directa simplificada estaran obligats a portar: el llibre de registre de vendes i ingressos, el llibre registre de compres i despeses, i el llibre registre de béns d'inversió.
 • Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials que no tinguin caràcter mercantil, d'acord amb el Codi de Comerç, i el rendiment es determini en estimació directa normal estaran obligats a portar: el llibre de registre de vendes i ingressos, el llibre registre de compres i despeses, i el llibre registre de béns d'inversió
 • Els contribuents que desenvolupin activitats professionals i el rendiment es determini en estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estan obligats a dur: el llibre de registre de vendes i ingressos, el llibre registre de compres i despeses, el llibre registre de béns d' inversió, i el llibre registre de provisions de fons i bestretes.
 • Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials i el rendiment es determini en estimació objectiva, estaran obligats a portar: un llibre registre de béns d'inversió quan es dedueixin amortitzacions, i un llibre de registre de vendes i ingressos quan realitzin activitats que el rendiment net es determini tenint en compte el volum d'operacions.
 • Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques portaran uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sense perjudici de l'atribució de rendiments que corresponga efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

Les principals novetats en el contingut del llibres registres en l’ IRPF són:

 • En els llibres registre es farà constar el nom i cognoms, raó social o denominació completa i el NIF del destinatari (llibre de vendes i ingressos), el NIF de l'obligat a la seva expedició (llibre de compres i despeses), el NIF del proveïdor (llibre de béns d'inversió), i el NIF del pagador de la provisió o perceptor de la bestreta (llibre registre de provisions de fons i bestretes).
 • En el llibre de registre de vendes i ingressos i en el llibre registre de compres i despeses, s'haurà d'anotar:

Si l'operació està subjecta a l’IVA, la base imposable i, si escau, el tipus impositiu aplicat i la quota tributària. També és vàlida l'anotació d'una mateixa factura en diversos assentaments correlatius quan inclogui operacions que tributin a diferents tipus impositius.

Si l'operació està subjecta a retenció o ingrés a compte de l’ IRPF, s'ha de consignar separadament el tipus de retenció aplicat a l'operació i l’import retingut.

Les factures rectificatives per separat.

 • Quan es tracti de factures expedides simplificades en què no sigui obligatori identificar el destinatari, i la meritació s'hagi produït dins de el mateix mes natural, l'anotació individualitzada de les factures en el llibre registre de vendes i ingressos es podrà substituir per un assentament resum diari.
 • En el llibre registre de compres i despeses ha d'anotar-ne l’import que és considerat despesa a efectes de l’ IRPF.
 • Es pot fer un assentament resum global de les factures rebudes en una mateixa data, en el qual es faran constar els números inicial i final de les factures rebudes assignats pel destinatari, sempre que procedeixin d'un únic proveïdor, la suma global de la base imposable corresponent a cada tipus impositiu, la quota impositiva global, sempre que l'import total conjunt de les operacions, IVA no inclòs, no excedeixi de 6.000 euros, i que l'import de les operacions documentades en cadascuna d'elles no superi 500 euros, IVA no inclòs.

Dels requisits formals i termini de les anotacions destaca:

 • Les anotacions registrals s'han de fer expressant els valors en euros.
 • Les operacions que hagin de ser objecte d'anotació registral han d'estar assentades en els corresponents llibres registres abans que finalitzi el termini per realitzar la declaració i ingrés dels pagaments fraccionats.
 • No obstant això, les operacions en què no s'expedeixin factures, s'han d'anotar en el termini de set dies a partir de el moment de la realització de les operacions o de l'expedició dels documents, sempre que aquest termini sigui menor que l'assenyalat en l'apartat anterior.
 • Les factures rebudes s'han d'anotar en el corresponent llibre registre per l'ordre en què es rebin, i dins de el període impositiu en què sigui procedent efectuar la seva deducció.

Vols més informació?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.