Àrea Laboral

Assessorament i gestió en l’àmbit de les relacions de treball

A Jover-Santinyà Grup Consultor duem a terme un complert servei d’assessoria laboral. Oferim una gestió integral i informació sobre aspectes normatius i legals que poden afectar als nostres clients, en relació amb la seva plantilla de treballadors. Gestionem altes i baixes, en qualsevol dels règims de Seguretat Social, elaborem contractes i qualsevol modificació o pròrroga, procedint al seu registre, confeccionem nòmines, butlletins de cotització, prestacions IT, etc. 

Col·laborem activament en la gestió interna de la teva empresa, informant sobre el contingut i les obligacions que emanen del conveni col·lectiu, redactant si fos necessari expedients sobre faltes i sancions de personal, assessorant si s’escau  als treballadors sobre la tramitació de prestacions i subsidis, revisió i coordinació de plans de prevenció laboral ( jubilació, maternitat, invalidesa, etc.).

El nostre equip també està qualificat tan legal com tècnicament per a l’elaboració i presentació de recursos administratius, atenció a qualsevol tipus de requeriment davant l’INSS, la Tresoreria General de la Seguretat Social o els seus organismes gestors, representació i defensa de l’empresa o treballador davant el servei públic de mediació i conciliació, tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, acomiadaments, resolucions i modificacions contractuals, transaccions judicials, etc. 

 

  • Assessorament legal i gestió laboral integral tan per a empreses com per a autònoms i treballadors. Coneixement especialitzat i realització de totes les gestions en sentit ampli que afecten a la contractació i retribució, clàusules contractuals especials, confecció de nòmines, cotitzacions, impostos en matèria laboral (111, 190, 216, 216)
  • Gestió davant la Tresoreria General de la Seguretat Social de qualsevol tipus de tràmit en el Règim General, en el Règim especial d’Autònoms, els empleats de la llar, artistes, etc. (Altes, baixes, variacions de dades, aplicació de bonificacions, certificats de corrent de pagament, informes de vida laboral, etc..)
  • Gestió i tramitació de Prestacions Públiques: Prestacions d’Incapacitat Temporal, Maternitat/Paternitat, Jubilacions, Viduïtats, Orfenesa, Atur i Subsidis; reclamacions davant els organismes públics, etc... 
  • Mediació, conciliació i jurisdicció social: representació i defensa a empreses i treballadors en conflictes laborals, acomiadaments, reclamacions.
  • Assistència i representació davant d’ inspeccions de treball.
  • Estrangeria: autorització de residència i treball, nacionalitat, visats d’estada, règim comunitari, etc. 
     

Do you want more information?

Jover-Santinyà Grup Consultor tractarà les teves dades amb la finalitat de respondre a les teves consultes, dubtes o reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com t’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Desitjo rebre informació relativa als serveis, promocions i novetats de Jover-Santinyà Grup Consultor.

Notícies d'àmbit laboral

I

Àrea Legal

II

Àrea Laboral

III

Àrea Fiscal

IV

Àrea Comptable